Witaj na stronie Amazonek w Stargardzie Szczecińskim
Rozlicz się sam !!!
Pobierz aplikację za darmo lub wypełnij online i przekaż 1 % podatku organizacji która działa na rzecz kobiet po mastektomii.
Materiał promocyjny został współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
91 577 07 09 amazonki_stargard@wp.eu KRS: 0000162301
Wypełnij PIT on-line i przekaż 1%

Aktualności

RODO – Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna
Stowarzyszenie Amazonek STOKROTKA informuje, że
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Amazonek STOKROTKA, z siedzibą w Stargardzie pod adresem Plac Majdanek 7, 73-110 Stargard,
zwany dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu jest Joanna Kostrzewa, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: amazonki_stargard@wp.eu
oraz pod numerem telefonu: 504155239, lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia,
zawartych w planie pracy Stowarzyszenia. W przypadku odmowy udostępnienia Pani/Pana danych niemożliwe będzie prowadzenie działań z w/w zakresu;
3) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
5) posiada Pani/Pan prawo do:
–  żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
–  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o przenoszenia danych,
–  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
–  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Stowarzyszenie jest obowiązane dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty.